Select Page

ALGEMENE VOORWAARDEN

040 Boxing Gym

ARTIKEL 1: INSCHRIJVING

a. Door je inschrijving verklaar je deze algemene voorwaarden en de huisregels van 040 Boxing gym te accepteren. De algemene voorwaarden en de huisregels zijn terug te vinden op www.040 Boxing gym.nl.

ARTIKEL 2: LID WORDEN

Je kunt lid worden bij 040 Boxing gym door het invullen van het inschrijfformulier.

ARTIKEL 3: LIDMAATSCHAP, TERMIJN

a. We hebben verschillende lidmaatschapsvormen waarvan alle details zijn terug te vinden op onze website of op de gym. Alle lidmaatschapsvormen geven onbeperkt toegang tijdens de openingsuren van de gym.

b. Bij de Inschrijving kun je aangeven voor welke lidmaatschapsvorm je een overeenkomst wilt aangaan. Al onze lidmaatschapsvormen kun je aangaan voor:

  1. 1 jaar vast met een automatische verlenging voor onbepaalde tijd met een betaling per maand, of
  2. 6 maanden vast met een automatische verlenging voor onbepaalde tijd met een betaling per maand.

ARTIKEL 4: TARIEVEN EN BETALING

a. Alle lidmaatschapsvormen hebben hun eigen lidmaatschapstarief en voorwaarden, welke te vinden zijn op de website of op de gym
b. Als je lid wordt bij 040 Boxing gym kunnen wij inschrijfgeld in rekening brengen. Als je je lidmaatschap hebt beëindigd en opnieuw lid wilt worden, ben je opnieuw inschrijfgeld verschuldigd.
c. Indien we je betaling om wat voor reden dan ook niet kunnen incasseren (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), dan sturen we de incasso nogmaals naar je bank.
d. Als je ook nadat we je in gebreke hebben gesteld, niet aan je betalingsverplichting voldoet, dan ben je in verzuim. Op dat moment kunnen wij incassokosten in rekening brengen en kunnen wij de vordering uit handen geven. Ook kunnen we de overeenkomst met directe ingang beëindigen. Op dat moment ben je alle lidmaatschapsgelden verschuldigd die zouden moeten worden voldaan gedurende de looptijd van de overeenkomst plus de incassokosten die in rekening worden gebracht.
e. Een keer per jaar, per 1 januari, mogen wij onze tarieven verhogen met maximaal 5%. Indien wij daarvan gebruik maken, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, of hoger is dan 5%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.
f. Als je geen gebruik maakt van de overeenkomst, vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.

ARTIKEL 6: LIDMAATSCHAP

Je kunt je lidmaatschap niet overgedragen aan iemand anders.

ARTIKEL 7: OPENINGSTIJDEN

a. 040 Boxing gym geeft aan wat de openingstijden zijn. Het kan zijn dat er in omstandigheden afwijkende openingstijden gelden. Bijvoorbeeld in geval van calamiteiten, feestdagen of van overmacht.
b. We willen onze gym goed onderhouden en soms kunnen we een tijdelijke of gedeeltelijke sluiting niet vermijden. Dit kan het geval zijn indien we bijvoorbeeld werkzaamheden moeten uitvoeren, of in geval van overmacht. In dat geval heb je geen recht op restitutie van lidmaatschapsgeld.

ARTIKEL 8: WIJZIGING GROEPSLESSEN

Wij willen het aanbod van onze lessen altijd up-to-date houden. Dat betekent dat wij de (inhoud van de) lessen, de soort lessen en het lesrooster regelmatig aanpassen. Incidenteel kan het voorkomen dat een live groepsles wordt geannuleerd. Deze aanpassingen of annuleringen geven geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van het lidmaatschapsgeld. 

ARTIKEL 9: VERHUIZING OF BLESSURE

a. Als je gaat verhuizen naar een andere gemeente geven we je in dat geval de mogelijkheid je overeenkomst tussentijds te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, welke ingaat op het moment van ontvangst van de opzegging. In dat geval zullen we je vragen aan te tonen wat je nieuwe woonadres is door een kopie van de inschrijving bij je gemeente.
b. We hopen dat je in goede gezondheid bij ons komt sporten. Indien je om medische redenen blijvend geen gebruik meer kunt maken van je lidmaatschap, kun je deze tussentijds beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving. Je dient dan bewijs te overleggen dat je gezien je medische situatie niet meer in staat bent gebruik te maken van je overeenkomst, bijvoorbeeld door een doktersverklaring.
c. Opschorting van je lidmaatschap om welke reden dan ook is niet mogelijk.

ARTIKEL 10: BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP

a. Indien je een overeenkomst bent aangegaan voor de duur van een jaar, kun je deze uiterlijk 30 dagen voor het einde van de looptijd opzeggen. Indien je dat niet doet wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd en is deze vervolgens op ieder moment opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.
b. Indien je een overeenkomst bent aangegaan voor de duur van een half jaar, kun je deze uiterlijk 30 dagen voor het einde van de looptijd opzeggen. Indien je dat niet doet wordt de overeenkomst verlengd voor de duur van 6 maanden.
c. Je kunt je overeenkomst opzeggen op de gym. Vul hiervoor het opzeggingsformulier in.
d. Wij streven ernaar in de gym een omgeving te creëren waarin iedereen elkaar respecteert en de regels worden nageleefd. Indien je je niet houdt aan de afspraken van de overeenkomst, of indien je je niet houdt aan de huisregels of onaanvaardbaar gedrag vertoont, dan kan 040 Boxing gym je de toegang ontzeggen en de overeenkomst (per direct) beëindigen. De beoordeling van de situatie is exclusief voorbehouden aan 040 Boxing gym. Je opnieuw inschrijven na een dergelijke ontzegging is een gegronde reden om het nieuwe lidmaatschap per direct te beëindigen.
e. Samen sporten wordt bij 040 Boxing gym gestimuleerd. Het coachen van andere sporters op de clubs wordt echter uitsluitend overgelaten aan de trainers waarmee wij exclusief samenwerken. Als je toch personal training diensten aanbiedt kan dat voor ons een reden zijn om je overeenkomst te beëindigen.

ARTIKEL 11: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Indien je gebruik maakt van onze faciliteiten, dien je zelf in te schatten wat je aan kunt. Je blijft zelf altijd verantwoordelijk voor de manier waarop je sport en de keuzes die je daarin maakt. Het gebruik van de faciliteiten is voor jouw eigen risico. Bij (twijfel over) fysieke condities, raden we je aan deskundig advies in te winnen van een arts of specialist om te bepalen wat voor jou de juiste en haalbare manier van bewegen is.
b. 040 Boxing gym en onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel die je oploopt in onze gym.
c. We adviseren je geen waardevolle spullen mee te nemen naar onze gym. 040 Boxing gym is niet verantwoordelijk voor schade en/of diefstal.

ARTIKEL 12: KLACHTEN

a. Indien je klachten hebt betreuren we dat maar horen we dat uiteraard graag. Je kunt je in eerste instantie natuurlijk wenden tot de gastheer/vrouw in onze gym.

ARTIKEL 13: PERSOONSGEGEVENS

a. Om uitvoering te geven aan jouw overeenkomst beschikken we over jouw persoonsgegevens. 040 Boxing gym verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
b. In de privacyverklaring van 040 Boxing gym wordt op een rijtje gezet welke gegevens door ons worden verwerkt, voor welke doeleinden wij dat doen en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. De privacyverklaring van 040 Boxing gym kun je terugvinden op onze website.

ARTIKEL 14: CONTACTGEGEVENS 040 BOXING GYM KLANTENSERVICE

a. Je kunt de contactgegevens vinden op: www.040boxinggym.nl

ARTIKEL 15: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

a. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met 040 Boxing gym aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en 040 Boxing gym zullen worden beoordeeld door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de thuisclub is gevestigd.

Versie per 1 juli 2021